Kiến Thức Đầu Tư

INTERIOR DESIGN - PROPERTY

Kết Nối Với NGUYỄN VĂN VIỆT

              

test kiến thức đầu tư

test kiến thức đầu tư


-Mô hình kinh doanh CANVAS
1, Phân khúc khách hàng
2,Giả pháp giá trị
3,Kênh kinh doanh
4,Quan hệ khách hàng
5,Hoạt động trọng yếu tạo ra tiền
6,Nguồn lục chủ chốt doanh nghiệp bạn mạnh nhất
7,Đối tác chính trong hoạt động kinh doanh của mình

0945.568.366