Kinh Doanh

INTERIOR DESIGN - PROPERTY

Kết Nối Với NGUYỄN VĂN VIỆT

              

test1

test1


-Mô hình kinh doanh CANVAS
1, Phân khúc khách hàng
2,Giả pháp giá trị
3,Kênh kinh doanh
4,Quan hệ khách hàng
5,Hoạt động trọng yếu tạo ra tiền
6,Nguồn lục chủ chốt doanh nghiệp bạn mạnh nhất
7,Đối tác chính trong hoạt động kinh doanh của mình

kien-11a

kien-11a


-Mô hình kinh doanh CANVAS
1, Phân khúc khách hàng
2,Giả pháp giá trị
3,Kênh kinh doanh
4,Quan hệ khách hàng
5,Hoạt động trọng yếu tạo ra tiền
6,Nguồn lục chủ chốt doanh nghiệp bạn mạnh nhất
7,Đối tác chính trong hoạt động kinh doanh của mình

hdhfdfdf

hdhfdfdf


-Mô hình kinh doanh CANVAS
1, Phân khúc khách hàng
2,Giả pháp giá trị
3,Kênh kinh doanh
4,Quan hệ khách hàng
5,Hoạt động trọng yếu tạo ra tiền
6,Nguồn lục chủ chốt doanh nghiệp bạn mạnh nhất
7,Đối tác chính trong hoạt động kinh doanh của mình

THẤU HIỂU NHU CẦU HÀNH VI KHÁCH HÀNG - DISC

THẤU HIỂU NHU CẦU HÀNH VI KHÁCH HÀNG - DISC

*Trong cuộc sống nếu chúng ta thấu hiểu nhu cầu và hành vi của người khác là một nền tảng vô cùng quan trọng giúp chúng ta thanh công hơn trong công việc kinh doanh , cũng như trong công

0945.568.366