Hợp tác đầu tư bất động sản

-Hợp tác về tài chính

-Hợp tác về quản lý vận hành

-Hợp tác về thiết kế thi công